Dammar

Allmänt om dammar
Det är med växterna du ger dammen liv och personlighet. En damm kan vara färgstark, frodig och blommande. likaväl som enkel och sparsmakad. Den kan blomma i regnbågens alla färger eller en enda.Det finns en mängd vattenväxter att välja bland. Du kan blanda och skapa fritt, men några huvudregler bör du hålla dig till för att få en damm i biologisk balans. Dels handlar det om att välja växter med olika levnadssätt och funktioner i dammen, dels måste växterna placeras på ett vattendjup där de trivs. För att få en damm i balans ska där finnas undervattensväxter, flytväxter och övervattensväxter. En tumregel säger att de tre grupperna ska få ungefär lika stort utrymme.

Undervattensväxter kan verka obetydliga där de lever nere under vattenytan, men dammens välbefinnande beror till stor del på dem. Undervattensväxter tar sin näring från vattnet via bladen. De bidrar till en låg näringsnivå i vattnet och motverkar på så sätt algbildning. Dessutom är undervattensväxter viktiga syreproducenter. De gröna bladen syresätter vattnet genom sin fotosyntes.

Flytväxter kallas de växter vars blad vilar på vattenytan. Näckrosor är ett känt exempel, andra är sjögull och dyblad. Beräkna att täcka ungefär en tredjedel av vattenytan med flytväxter. Det blir vackert och skänker skugga åt dammens vatten, vilket hämmar de ljusälskande algerna är dammens karaktärsväxter. De står med rötterna i vatten men har sin blad- och blomprakt över vattenytan. Bland övervattensväxterna finns också ”näringsslukare” som hjälper till att hålla en låg näringsnivå i dammen.

Praktiska Råd
Plantering
Bästa planteringstidpunkt för växterna i vattnet är från maj-augusti, när vattnet är uppvärmt. Växterna runt dammen kan planteras från vår till höst.

I sumpzonen planteras växterna direkt i den vattenmättade jorden. Grund- och djupvattenzonernas växter planteras i korgar som sedan sänks ner i dammen. Rejäla korgar behövs, vattenväxter är i allmänhet kraftigväxande. Det finns planteringskorgar i plast och i kokosfiber. Genom att plantera var växt i sin egen korg kan man begränsa de mest kraftigväxandes utbredning och förhindra att plantorna växer in i varandra. Den lilla krukan växterna levereras i ska alltid försiktigt tas bort före plantering. Näckrosor får aldrig sättas direkt på det rekommenderade djupet. De placeras först i 20-30 cm djupt vatten och flyttas sedan, efterhand som de växer, till större djup.
Jord
Använd humusfattig mineraljord. Näckrosor planteras i ren lera. Lämpliga jordblandningar finns hos din VäxtMästare.
Gödsel
Gödsla aldrig någonsin direkt i vattnet! Blanda in långtidsverkande näringskulor i jorden vid planteringen. Kulorna avger näring efterhand och förser växterna med allt de behöver första äret. Skulle näringsbrist uppstå i dammen kan nya näringskulor tryckas in i jorden i korgarna.
Ljus och värme
För att växterna ska utvecklas väl bör dammen vara solbelyst minst halva dagen. Solen ger växterna ljus och värmer upp vattnet. Låt näckrosorna få dammens soligaste plats, det behöver full sol och mycket värme för att blomma länge och rikligt.

Skötsel
Undvik humusbildande material, t.ex. löv, i dammen. Humus ger näring till vattnet och gynnar algbildning.
Fyll på vatten vid behov under sommaren.
Tag eventuellt bort delar av växter som utvecklas för kraftigt.
Om dammen ligger i närheten av träd kan man spänna ett nät över dammen framåt hösten för att fånga upp de fallande löven. Löv i vattnet bildar humus.
Låt växterna stå kvar i dammen under vintern. Där skyddas de av is och snö. Odlar du exotiska växter bör de tas upp och övervintras frostfritt (0-5 grader). Plantorna ska inte stå i vatten men rotklumpen ska hållas fuktig.
Dela växterna under tidig vår om du vill föröka dem.
Tag bort döda växtdelar och rensa upp i dammen på våren.
Växterna konkurrerar med algerna om näringen. Ju fler växter desto mindre risk för algproblem. En viss mängd alger kommer det dock alltid att finnas i dammen.